Binnen 2-4 dagen in huis

Gratis verzending vanaf €50

Eerlijk advies van onze experts

Veilig betalen

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en gelden voor zowel zakelijke als particuliere klanten van Koelboxonline en alle daaronder vallende webwinkels. Hebt u vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier: contactformulier of via info@koelboxonline.nl.

Algemene voorwaarden

  • “Koelboxonline” geregistreerd bij de KVK onder nummer 50198165
  • “Afnemer”: de potentiële afnemer van producten en/of diensten van Koelboxonline.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Koelboxonline, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door Koelboxonline uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Koelboxonline is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Koelboxonline zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

Koelboxonline is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Koelboxonline behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd, heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Koelboxonline het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door Koelboxonline genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlengd.

Artikel 5. Garanties

Koelboxonline garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De aankoopbon geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Koelboxonline is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Afnemer of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Koelboxonline is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade.

Artikel 6. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Koelboxonline aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Koelboxonline blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Klachten en geschillen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Koelboxonline. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Koelboxonline in staat is adequaat te reageren.

Op alle overeenkomsten tussen de Afnemer en Koelboxonline waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Afnemer en Koelboxonline waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Koelboxonline haar hoofdvestiging heeft.